Form of Work
Książki
(16)
Czasopisma
(4)
Status
available
(20)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Author
Ruta Zygmunt (1932- )
(11)
Kulpa Jan (1908-1983)
(3)
Chojnicka Krystyna (1951- )
(1)
Chłopicki Władysław
(1)
Korpanty Józef (1941-2021)
(1)
Mieczkowska Halina (1950- )
(1)
Wójcik Anna Iwona (1958- )
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(8)
1970 - 1979
(5)
Country
Poland
(20)
Subject
Oświata
(11)
Pedagogika
(4)
Confucius
(1)
Humor
(1)
Katolicka nauka społeczna
(1)
Konfucjanizm
(1)
Liczebnik polski
(1)
Subject: time
100-1 p.n.e.
(1)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
200-101 p.n.e.
(1)
300-201 p.n.e.
(1)
400-301 p.n.e.
(1)
500-401 p.n.e.
(1)
600-501 p.n.e.
(1)
Subject: place
Rzym
(1)
Genre/Form
Wydawnictwa popularne
(3)
Literatura łacińska
(1)
20 results Filter
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2007
Artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Streszcz. ang. przy rozdz.
Streszczenie: Artykuły dot. m.in.: recepcji teorii Freineta w Polsce 1957-2004, poglądów Władysława Heinricha nt. kształcenia nauczycieli, samooceny kompetencji zawodowych przez nauczycieli wczesnej edukacji, zachowania agresywnego, związku dominujących rodzajów inteligencji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i efektów nauczania technologii informacyjnej w gimnazjum specjalnym, sytuacji dziecka w rodzinie z problemem bezrobocia, rodzin zastępczych, praw i wolności dziecka w Polsce, prawnych aspektów integracji dzieci imigrantów w polityce edukacyjnej Unii Europejskiej. Są to opracowania teoretyczne lub badawcze.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295966 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2005
Streszcz. ang. przy rozdz.
Streszczenie: Artykuły z historii wychowania nt. oświaty hebrajskiej w województwie krakowskim w l. 1918-1939, Towarzystwa Burs i Stypendiów. Z zakresu pedagogiki opracowania dot. m.in.: alternatywnych koncepcji inteligencji w teorii i praktyce edukacyjnej, doświadczeń językowych i aktywności własnej dziecka, kształcenia zróżnicowanego w klasach początkowych, młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, agresji młodzieży, teorii przestępczości kobiet, sztuki jako inspiracji rozwoju dziecka, edukacji wspieranej komputerowo, koncepcji roli szkoły i nauczycieli w procesie rozwoju uczniów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295965 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2004
Streszcz. ang. przy rozdz..
Streszczenie: W części historycznej omówiono: cerkiewne szkoły brackie w eparchii przemyskiej w XVI-XVIII w., działalność hm. Jadwigi Orłowiczówny (1905-1945), Państwowe Liceum Felczerskie w Krakowie w l. 1951-1958. W części z zakresu pedagogiki poruszono problemtykę: cech jakościowych w statystycznym opisie rezultatów badań pedagogicznych, projektowania i planowania w pracy edukacyjnej, prosesu rehalilitacji jako systemu, rodzin zastępczych (ujęcie systemowe), wartości w teorii i praktyce nauczania początkowego, destygmatyzacji ex-dewianta (w celu readaptacji społecznej), kinezjologii edukacyjnej jako kierunku terapii dziecka, światopoglądu technicznego, multimediów i Internetu jako wyzwania w edukacji dziecka. Prace o charakterze teoretycznym lub badawczym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295964 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2003
Streszcz. ang. przy rozdz.
Streszczenie: Z zakresu historii wychowania omówiono: ukraińskie uniwersytety ludowe w Galicji doby autonomicznej, kolonie letnie w Polsce do 1939 r., szkolnictwo żydowskie w Polsce w l. 1918-1939, wielokulturowość w edukacji kanadyjskiej, działalność krakowskiego oddziału Komisji Nauk Pedagogicznych PAN w l. 1958-2002. W części pedagogicznej przedstawiono m.in.: wychowanie intelektualne w programach kształcenia szkolnego, komunikowanie niewerbalne w procesie kształcenia w szkole średniej, sytuację szkolną uczniów starszych klas szkoły podstawowej uczęszczających wcześniej na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, udział techniki komputerowej w rozwoju językowym dzieci z wadą słuchu, orientację w schemacie ciała u dzieci z głębszym upośledzeniem umysłowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295963 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2002
Summ. przy rozdz.
Streszcz. ang. przy rozdz.
Streszczenie: Artykuły w części historycznej dot. kształcenia Hiszpanek w schyłkowej fazie Oświecenia i w okresie Romantyzmu, polsko-ukraińskich stosunków szkolnych w Galicji, miejsca Jana Amosa Komeńskiego w polskich badaniach po II wojnie światowej. W pracach z zakresu pedagogiki omówiono m.in.: wychowanie jako wytwór społeczeństwa i czynnik jego przemian, szacunek jako warunek wychowania, środowiskowe uwarunkowania kompetencji komunikacyjnej dzieci 6-letnich, sytuację szkolną ucznia dyslektycznego, podkultury młodzieżowe i poszukiwanie tożsamości osobowej, percepcję starości wśród studentów, przemoc wśród wychowanków Pogotowia Opiekuńczego w Przemyślu, metodykę wykorzystania mikrokomputerów w edukacji. Większość prac ma charakter badawczy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295962 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2001
Streszcz. ang. przy rozdz.
Streszczenie: W części historycznej artykuły dot.: kontaktów edukacyjnych Polski z Würzburgiem w XVI i XVII w., Józefa Żulińskiego i jego wkładu w organizację kolonii dziecięcych w Galicji, dziejów Liceum i Technikum Kinotechnicznego w Krakowie (1949-1966). W pracach z zakresu pedagogiki przedstawiono np.: obecność teoretycznej wiedzy pedagogicznej w praktyce w praktycznej działalności nauczycieli, integrację oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych nauczycieli i rodziców w edukacji wczesnoszkolnej, początkową edukację środowiskową w Polsce, style funkcjonowania społecznego młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, motywacyjne aspekty kształcenia studentów w zakresie technologii informacyjnych. Część prac ma charakter teoretyczny, część - badawczy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295961 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2000
Streszcz. ang. przy rozdz.
Streszczenie: W części dot. historii wychowania omówiono: żeńską szkołę wydziałową im. św. Scholastyki w Krakowie w XIX w., elementarne szkolnictwo żydowskie w Krakowie w l. 1867-1918, dyskusję nad kwestią numerus clausus w 1923 r. w Polsce (ograniczenie dostępu Żydów do szkolnictwa wyższego przez zredukowanie liczby studiujących Żydów do poziomu odpowiadającemu procentowi ich obecności w skali całego państwa), działalność dr. Władysława Szczygła (1902-1960) krakowskiego pedagoga i literaturoznawcy. W części z zakresu pedagogiki poruszono m.in. zagadnienia: przygotowanie dzieci do szkoły w Polsce XIX/XX w., lateralizacji skrzyżowanej i trudności w nauce czytania i pisania, języka migowego i innych środków komunikacji niesłyszących, pedagogicznych konsekwencji powstawania społeczeństwa informacyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295960 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1999
Streszcz. ang. przy rozdz.
Streszczenie: Opracowania o: koncepcjach reform szkolnictwa średniego w Galicji na tle ewolucji systemu rządów monarchii austriackiej, obrazie rodziny w galicyjskim nauczaniu elementarnym po 1867 r., projektach, ocenianiu uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, preferowaniu systemu wartości przez studentów, dzieciach z zaburzeniami komunikacji, samoakceptacji u młodzieży jąkającej się, roli śpiewu w budowaniu więzi społecznych. Są to artykuły o charakterze teoretycznym i omówienia wyników badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295959 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1998
Streszcz. ang. przy rozdz.
Streszczenie: Tom zawiera prace o charakterze teoretycznym lub badawczym. W części dot. historii wychowania ukazano: egzamin na nauczycieli szkół średnich wychowanków Uniwersytetu Jagiellońskiego pochodzenia chłopskiego w II poł. XIX w i na pocz. XX w.. W części z zakresu pedagogiki artykuły dot. min.: edukacji alternatywnej jako szansy na realizację zasady podmiotowości, poglądów nauczycieli nt. wartości życiowych, miejsca terapii pedagogicznej w naukach o wychowaniu, opieki nad dzieckiem przewlekle chorym w szkole masowej (na przykładzie oceny przygotowania nauczycieli do opieki nad dzieckiem z astmą i alergią), teorii Stephena Johnsona, hierarchii wartości nieletnich, słuchania w dydaktyce, determinant wiedzy pojęciowej ucznióww młodszym wieku szkolnym, wsparcia gerontopedagogicznego w pomocy społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295958 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1997
Streszcz. ang. przy rozdz.
Streszczenie: Tom zawiera prace teoretyczne lub badawcze. W artykułach z zakresu historii wychowania przedstawiono: walor poznawczy i aplikacyjny historii wychowania w świetle opinii południowoafrykańskich studentów pedagogiki, zagadnienia pedeutologiczne w twórczości Ludwika Jaxy-Bykowskiego. Opracowaniach z pedagogiki omówiono m.in.: istotę i rozwój technologii kształcenia, zabawę w edukacji przedszkolnej, aktywność zabawową dzieci głuchych w wieku 3-7 lat, techniki neutralizacji normy nietykalności osobistej. Prace z psychologii dot.: osobowościowych determinant zjawiska mocy regulacyjnej JA-idealnego, wzoru zachowania A jako mechanizmu adaptacyjnego, zastosowania teorii podobieństwa do analizy psychologicznych procesów sekwencyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295957 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1996
(Nauka dla Wszystkich ; nr 480)
ISBN: 83-86726-20-2
Bibliogr. s. 59-[63].
Streszczenie: Zadaniem pracy był opis zachowań liczebników w polszczyźnie pod kątem normatywności językowej. W tym celu autorka przedstawiła zarys ewolucji form liczebnikowych w języku indoeuropejskim i języku prasłowiańskim, scharakteryzowała liczebniki główne i zbiorowe pod względem morfologicznym, oraz na podstawie ankiety wśród uczniów szkoły średniej ogólnokształcącej i studentów UJ, na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez innych i na podstawie obserwacji języka używanego w telewizji i prasie przedstawiła: tendencje redukcyjne dot. odmiany i rodzaju, liczebniki zbiorowe, związki pomiędzy liczebnikami i rzeczownikami, czasownikami oraz przymiotnikami. Seria "Nauka dla Wszystkich" zalecona jest przez MEN od 1990 r. jako materiał pomocniczy do realizacji programu nauczania we wszystkich typach szkół.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5/480-1-1 274658 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1995
(Nauka dla Wszystkich ; nr 471)
Bibliogr. s. 65.
Recenzja: Autorka przybliża czytelnikowi poglądy Konfucjusza, m.in. na Kosmos, człowieka, cnoty, obyczaj, politykę, umieszczając je w chińskim kontekście kulturowym i zestawiając ze sposobem myślenia ludzi współczesnych (czytelnika). Seria "Nauka dla Wszystkich" zalecona jest przez MEN od 1990 r. jako materiał pomocniczy do realizacji programu we wszystkich typach szkół.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5/471-1-2 274655, 5/471-1-1 274654 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1995
(Nauka dla Wszystkich ; nr 473)
ISBN: 83-86726-06-7
Bibliogr. s. 89-[94].
Streszczenie: Książka poświęcona jest przeglądowi badań nad humorem od starożytności greckiej do r. 1994. Przegląd ten podzielony jest na badania prowadzone w ramach poszczególnych dyscyplin: filozofii, fizjologii, psychologii, językoznawstwa, socjologii. W osobnym rozdz. przedstawiono próby klasyfikacji humoru podejmowane przez różnych badaczy. Zasygnalizowano wyodrębnianie się dziedziny wiedzy - humorologii. Seria "Nauka dla Wszystkich" jest zalecona przez MEN od 1990 r. jako materiał pomocniczy do realizacji programu nauczania we wszystkich typach szkół.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5/473-1-2 274657, 5/473-1-1 274656 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1995
Streszcz. ang. przy rozdz.
Streszczenie: Artykuły z zakresu historii wychowania dot.: kościelnego szkolnictwa publicznego w ustawodawstwie polskich sądów prowincjonalnych w XIII-XVII w., tajnego nauczania. Prace z pedagogiki nt.: modyfikacji założeń systemu edukacji nauczycieli, aktywności społecznej uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, związku strategii prezentacji tekstu bajki i poziomu rozumienia jej treści przez dzieci 6-letnie, tekstów Janusza Korczaka o cierpieniu, pedagogiki humanistycznej, wpływu choroby astmatycznej na poziom samooceny ucznia w młodszym wieku szkolnym, animacji kulturalnej. Opracowania z psychologii o: lęku w sytuacji egzaminacyjnej, stresie studentów, stategiach życiowych uczniów. Część to teksty teoretyczne, część - omówienia wyników badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295956 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1993
(Nauka dla Wszystkich ; nr 462)
ISBN: 83-85579-66-4
Bibliogr. s. 75.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5/462 268432 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 93218 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1971
(Prace Komisji Filologii Klasycznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 11)
Streszcz. ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 83454 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 80086 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 80085 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 80088 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again